Energideklarationens inehåll


Energideklarationen innehåller bland annat dessa uppgifter


 • energiklass
 • energiprestanda, som från och med 1 januari 2019 anges som byggnadens primärenergital
 • det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag angivet som byggnadens primärenergital
 • specifik energianvändning (tidigare energiprestanda)
 • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • värmesystem
 • den uppvärmda arean, kallad Atemp
 • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde
 • om ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte
 • åtgärdsförslag, för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana
 • vilken energiexpert som utfört energideklarationen
 • sammanfattning av energideklarationen.